Kế hoạch xét chuyển công tác đối với viên chức thuộc Trường Tiểu học Tân Phước

Tên file: KE-HOACH-XET-THUYEN-CHUYEN-1-1.pdf
Tải về

                Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, ngày 15/8/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

                  Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND-HC, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế 829);

                Thực hiện Công văn số 371/SGDĐT-TCCB, ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022.

                  Thực hiện số 314/PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2022.

                     Trường Tiểu học Tân Phước xây dựng kế hoạch  thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức của trường  năm 2022 như sau:

KE HOACH XET THUYEN CHUYEN