KẾ HOẠCH Xây dựng thư viện đạt chuẩn năm học 2021- 2022

Tên file: FILE_20220224_170922_KE-HOACH-MUA-SACH-THU-VIEN-2021-2022-1.pdf
Tải về

Căn cứ vào tình hình thực tế thư viện của trường.  Trường Tiểu học Tân Phước xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn năm học 2021-2022 như sau:

FILE_20220224_170922_KE HOACH MUA SACH THU VIEN 2021-2022 (1)