03Th3/22
3d illustration of three colorful folders over white background

Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn huyện Tân Hồng

           KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách