THÔNG TƯ- Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng Viên chức ngành giáo dục năm 2022

Tên file: TT34-Tieuchuandieukienthanghang-1.pdf
Tải về
Tên file: 2021_Trien-khai-thuc-hien-Thongtu34-1.docx
Tải về
Tên file: 1758-7122021_Trien-khai-thuc-hien-Thongtu34-1.pdf
Tải về
Tên file: TT34-Tieuchuandieukienthanghang.pdf
Tải về
Tên file: 2021_Trien-khai-thuc-hien-Thongtu34.docx
Tải về

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã ký ban hành thông tư mới quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng cho Viên chức ngành giáo dục năm 2022, và Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022.