Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn huyện Tân Hồng

Tên file: KH-41_Trien-khai-thuc-hien-Chuong-trinh-Tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-.-tren-dia-ban-huyen-Tan-Hong.pdf
Tải về

           KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên,  thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn huyện Tân Hồng

          Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

 KH 41_Trien khai thuc hien Chuong trinh Tang cuong giao duc ly tuong cach mang, . tren dia ban huyen Tan Hong