tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tên file: 164_tang-cuong-cac-giai-phap-tuyen-truyen-giao-duc-dao-duc-loi-song-cho-hoc-sinh.pdf
Tải về

            Căn cứ Thông tư số:  06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2019, về Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Chỉ thị số: 993/CT-BGDĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Xét Tờ trình số: 185/TTr-PGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc trình phát hành Công văn tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng gửi yêu cầu đến các đơn vị sau :

 – Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện;

– Công an Huyện;

– Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

– Hiệu trưởng các Trường: THPT, THCS-THPT;

– Hiệu trưởng các Trường: Mầm non, Mẫu giáo; Tiểu học; TH-THCS và THCS.

  • link văn bản:

164_tang cuong cac giai phap tuyen truyen, giao duc dao duc, loi song cho hoc sinh